Khóa học trình bày những kỹ thuật để làm texture cho đồ vật, nhân vật, môi trường với Substance Painter

Nội dung :
- Làm quen Substance Painter và các công cụ thường dùng
- Texture hard surface Trụ bơm nước
- Texture trang phục cho nhân vật
- Texture da  nhân vật
- Texture Ironman
- Texture đồ vật cho phim hoạt hình
- Render trình bày kết quả với IRay trong Substance Painter


Chương trình dùng: Substance Painter