Khóa học trình bày những kỹ thuật để làm cảnh bên trong nhà, Sci-fi cho môi trường Game và phim 3D

Nội dung :
- Các bài học về dựng mô hình lowpoly bên trong nhà Sci-fi
- Các bài học về dựng mô hình Hipoly bên trong nhà Sci-fi
- Tạo UV
- Bake texture Normal với Maya
- Vẽ texture Normal với Photoshop và Xnormal
- Làm texture tả thực bên trong nhà cũ và Sci-fi
- Tạo chất liệu, ánh sáng , trình bày kết quả trong Maya , Marmoset, Unreal Engine

Chương trình dùng: Maya, Photoshop texture, Xnormal, Marmoset, Unreal