Khóa học trình bày những kỹ thuật để làm ngôi nhà nhìn tư bên ngoài, cây , thực vật lowpoly cho môi trường Game và phim 3D

Nội dung :
- Dựng mô hình lowpoly bên ngoài nhà phong cách châu âu
- Tạo UV và làm texture ngôi nhà lowpoly
- Dựng ngôi nhà chi tiết cao cho cận cảnh
- Tạo texture Normal bake từ highpoly qua lowpoly
- Trải UV và làm texture chi tiết cao
- Render nhà với Marmoset
- Dựng mô hình ngôi nhà gỗ
- Tạo UV và làm texture nhà gỗ
- Cắt model nhà gỗ tạo mô hình nhà gỗ cũ , hư hỏng
- Trải UV và làm texture cho nhà gỗ cũ hư
- Tạo cây , cỏ, thực vật lowpoly
- Ráp cảnh cây cỏ với nhà gỗ , render với Maya

Chương trình dùng: Maya, Photoshop texture, Xnormal, Marmoset